TIETOSUOJASELOSTE

1.YRITYS / REKISTERINPITÄJÄ

Finnrax Oy
Y-tunnus 2012542-5

Turuntie 9, 24240 Salo

 

 1. TALLENNETTAVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Markkinointirekisteriin kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asuntokohteiden markkinointi ja viestintä; asiakkaiden kiinnostuksen kohteiden kartoittaminen ja viestinnän kohdentaminen; liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; sekä tietojen keräys ja tilastointi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1a) kohdan mukainen rekisteröidyn suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisteröitävien henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen eikä sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus. Tietojen antaminen on vapaaehtoista.

Rekisteröitäviä tietoja voidaan käyttää asiakasmarkkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen, mikäli rekisteröity ei ole tätä kieltänyt. Kerättyjä tietoja ei kuitenkaan käytetä automaattiseen päätöksentekoon, eikä profilointiin.

 

 1. REKISTERIIN KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteriin kerätään asiakkaasta seuraavia tietoja:

 • nimi
 • puhelinnumero
 • postiosoite
 • sähköpostiosoite
 • rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostuksen kohteet (asunnon koko, huoneiden lukumäärä, asuntokohde, asunnon sijainti ym.)
 • markkinointisuostumukset ja – kiellot
 • rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikkien yllä lueteltujen tietotyyppien muutostietoja. Rekisteriin kerättyjä tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

 1. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

 

 1. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä poistaa vanhentuneet, tarpeettomat ja virheelliset henkilötiedot heti saatuaan tästä tiedon. Muutoin rekisterinpitäjä säilyttää rekisteriin tallennettuja henkilötietoja niin kauan kuin rekisteröidyn suostumus markkinointiviestinnän toimittamiseen on voimassa.

 

 1. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMISTA KOSKEVAT TURVATOIMET JA MENETTELYT

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti teknisin suojakeinoin ja tietosuojamenetelmin Henkilötietoja käsittelevät henkilöt on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn. He ovat salassapitovelvollisuuden alaisia, ja ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen, jossa he ovat sitoutuneet noudattamaan asianmukaista tietoturvaa ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia periaatteita. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan.

 

 1. SUORAMARKKINOINNIN VASTUSTAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö asiakasmarkkinointiin. Kielto voidaan tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@finnrax.fi.

FINNRAX OY